«رسوایی های جنسی در غرب بیداد می کند»

بنگاه خبر پراکنی بی بی سی  با دو مورد مشکل اشاره شده روبروست و یقینا مشکلات بیشتری در این زمینه دارد که پنهان باقی مانده است .

و اما ریاست سازمان جاسوسی امریکا و در آخرین ورژن مشکل فرمانده نیروهای امریکایی در افغانستان از دیگر چالش های شخصی  سیاست مداران غربی است که هر روز سر تیتر خبری  هستند .

 

محاکمه معروف مایک تایسون بوکسور سنگین وزن امریکایی و محکومیت ازار رسانی جنسی او موید این نکته است که انسان هیچ گاه حتی در جامعه غرب نیز در این زمینه به اشباه کامل نمی رسد  و هر آن با چالش بزرگی در این زمینه روبرو می گردد.

 

مشکل بزرگ غرب حرکت بسوی آزادی جنسی است و هر آزادی بدون  مرزاصل اسارت است . ژرفای اصلی تمایزات زندگی انسانی و حیوانی که صرفا بر پایه غریزه تعبیر گردد مشکل آفرین و در حقیقت انسان بدلیل عدم وابستگی به غرایز انسان است . و شالوده های تشکیل  انسان پس از قدرت تفکر همین فارغ البال شدن از غرایز است .

از سوی دیگر برهنگی و نیمه برهنگی نوع پوشش زنان در غرب همه حصارهای اخلاقی را در هم می شکند و پایه و اساسی برای مشکلات انچنینی است . 

به هرحال آنانی که معتقد به تشکیل جوامع پیشرفته با مبنای آزادی و برابری حقوق زن و مرد هستند ؛ امروزه بایستی پاسخگوی این ناهنجاری ها باشند .

. مسائل جنسی تا زمانی که وزن انسان به کمتر از دو کیلو گرم برسد هرگز از انسان جدا نشده و همواره در درون شخص فوران دارد و انسان دمدمی مزاج  در صورت خروج از اخلاق  و فرو رفتن در شرب و هوس بطور معمول تسلیم چنین فضایی است .

 اما حقیقت به احتمال قریب به یقین در ژرفای این اخبار پنهان است. یعنی اصل خبر بطور کل انحرافی است و کمتر سیاستمداری در غرب از این اتهامات بری است . و بطور یقین عشق پنهانی در گذشته و حال این افراد رسوخ دیرینه داشته و دارد . اما اینکه هر از گاهی پرونده خبری در این خصوص شکل می گیرد بایستی گفت این اخبار بدنبال رفتار سیاسیون منتشر می گردد . این فضا بیشتر به فضای انتقام جویی و خارج سازی رقیب از دور شکل می گیرد و دولت های سایه با تهیه  پرونده  در این خصوص  منتظر رفتار متناقص با خواسته هایشان از سوی سیاستمداران  نشسته تا با روکردن این قبیل اخبار وی را از دور خارج سازند .

ازگذشته هیچ یک از قربانیان این اخبار رصد کاملی نشده است و قرار هم نیست رصد شود اما به هرحال این افراد در حین مدیریت و مسئولیت با چالش هایی روبرو می شوند که اجرای آن بر خلاف  دولت سایه و در راس آن اشرافیت امریکایست و از اینرو بعید نیست ساخت و ساز چنین پرونده هایی در راستای ترعیب و ترغیب سیاسیون به فرامین اشرافیت باشد .

هرچند این نظریه هیچ استناد و مدرک حاکمه پسندی ندارد ؛ اما قربانی بعدی به احتمال زیاد باراک حسین اوباما خواهد بود .

/ 0 نظر / 4 بازدید