«گوش کنید! صدای پای فتنه!»

مهدی خزعلی برگزار می‌کند: راه‌پیمایی سکوت و صلح در روز 13 آبان، روز دفاع از ایران در مقابل تهاجمات آمریکا!

دکتر، غیرتت کجا رفت؟ با هرکسی که به خانه‌ات تعدی و تجاوز کند دست دوستی می‌دهی؟ اگر رسم پیروی از متعدی را پیش‌ گرفتی، در تجاوز به ناموست، به مام میهن، تو هم شریکی و اتفاقاً جرمت بیشتر است!

391 نفری هم که با تو همراه شده‌اند، انگار با محارم خود ...، چرا که در هیچ جای دنیا افراد بی خردی چون شما پیدا نمی‌شوند!

ژاپنیه هم که با آمریکا کاکا هست، هیچ گاه در روز انفجار هسته‌ای هیروشیما دنبال طرح صلح با آمریکا نیست!

هاشا به غیرتت سبزی‌! و ها شا به IQات جلبک!

/ 0 نظر / 4 بازدید