حمله نظامی به سوریه، آخرین اشتباه آمریکا

تلاش غربی ها در مقابل محور مقاومت از طریق اعلام داستان هائی دروغ مانند استفاده دولت سوریه از سلاح های شیمیائی نخواهد توانست اوضاع را به نفع آنها تغییر دهد.اگر تهدید آنها به نبرد مستقیم با سوریه عملی شود،بزودی دچار پشیمانی خواهند شد، زیرا به سرعت امنیت رژیم صهیونیستی که  پاشنه آشیل آنها و به معنی امنیت خود آنهاست تهدید خواهد شد.

در حقیقت، هنوز آمریکا و دوستان غربی اش این واقعیت را نپذیرفته اند که برخلاف جنگ های قبلی اعراب و اسرائیل – که در آنها رژیم صهیونیستی با کمک های حجیم تسلیحاتی و اطلاعاتی آمریکا دست به تجاوز به کشورهای عربی زده و موفق می شد خواسته های خود را به آنان تحمیل کند- محور مقاومت که الگو گرفته از انقلاب اسلامی ایران است، در همه نبردها با این رژیم از جمله نبردهای 33،22و8 روزه به پیروزی رسیده و نبرد با سوریه نیز از این اصل جدا نیست.

آنها باید اکنون به واقعیت دردناک دیگری که عبارت است از اعلام خبر پیروزی سوریه تسلیم شوند، زیرا نپذیرفتن این واقعیت ممکن است اشتباهی دیگر یعنی ورود مستقیم به یک سلسله جنگ های بزرگ منطقه ای را برایشان رقم بزندکه غرب و دوستانش را برای همیشه از این منطقه راهبردی بیرون خواهد ریخت و این امر سرآغاز تغییرات بزرگتردر نظام جهانی خواهد بود.

در آن زمان شرایط جهانی برای ایجاد تغییر در نهادهای سیاسی تحت کنترل آمریکا از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز فراهم خواهد شد و غربیان دیگر قادر نخواهند بود از طریق اعمال حق تبعیض آمیز وتو سلطه بر ملت های تحت ستم را تداوم بخشند.

واضح است که تلاش غربی ها در مقابل محور مقاومت از طریق اعلام داستان هائی دروغ مانند استفاده دولت سوریه از سلاح های شیمیائی نخواهد توانست اوضاع را به نفع آنها تغییر دهد.اگر تهدید آنها به نبرد مستقیم با سوریه عملی شود،بزودی دچار پشیمانی خواهند شد، زیرا به سرعت امنیت رژیم صهیونیستی که  پاشنه آشیل آنها و به معنی امنیت خود آنهاست تهدید خواهد شد.

غرب امروزه بدلیل رفتارهای سلطه گرانه گذشته خود در شبکه ای از بحران های فکری ، سیاسی و اقتصادی گرفتار آمده و توانائی و حتی حوصله درگیری های بزرگ و طولانی را ندارد و اگر به اشتباه وارد چنین درگیری ها یی شود به چیزی جز ذلت بیشتر و شکست های بزرگتر نخواهد رسید. 

آنها نمی توانند شکست تروریستهای مورد حمایت خود در سوریه را با جنگ مستقیم خود با سوریه به یک پیروزی تبدیل کنند.اگر میتوانستند حدود دو سال برای این کار صبر نمی کردند.تنها راهی که تصور پیروزی داشتند، ایجاد جنگ تروریستی در سوریه و براه انداختن جنگهای مذهبی در منطقه بود.بنابراین امروزه شکست تروریستهای سوریه به کابوس آمریکا و متحدانش تبدیل شده و آنان بدون شک تاوان توطئه علیه ملت و دولت سوریه و محور مقاومت را از طریق از دست دادن دوستان و مراکز سلطه منطقه ای و جهانی شان خواهند پرداخت.

غرب امروزه بدلیل رفتارهای سلطه گرانه گذشته خود در شبکه ای از بحران های فکری ، سیاسی و اقتصادی گرفتار آمده و توانائی و حتی حوصله درگیری های بزرگ و طولانی را ندارد و اگر به اشتباه وارد چنین درگیری ها یی شود – درگیریهایی که برعکس نیروهای جبهه غرب  در جبهه مقابل از نیروهایی باحرارت و دارای اهداف آرمانی متعالی  برخوردار است- به چیزی جز ذلت بیشتر و شکست های بزرگتر نخواهد رسید.

/ 0 نظر / 4 بازدید