دوماجرای جالب از پیش بینی شهادت شهید احمدی روشن

«شبِ قبل از شهادتش، تلویزیون داشت برنامه‌ای از چیذر نشون می‌داد، مصطفی تا حالا چیذر نرفته بود و چندباری از من پرسیده بود، گلزار شهدای چیذر کجا میشه؟ تصویر تلویزیون روی گلزار که رفت به مصطفی گفتم ببین چقدر اینجا قشنگه، بیا یه روز باهم بریم، مصطفی گفت باشه پنج شنبه میریم، مصطفی چهارشنبه شهید شد و پنج‌شنبه در چیذر دفن شد. برای دفنش پیشنهادهای مختلفی بود، امام‌زاده صالح، دانشگاه شریف، ولی یکدفعه به زبون من آمد گلزار شهدای چیذر، احساس می‌کردم مصطفی آنجا را دوست دارد.

رو به همسر شهید کرده پرسیدم :ظاهرا شما چند سال قبل از این اتفاق خواب شهادت مصطفی را هم دیده بودید و ازخودش دراین باره هم پرسیده بودید!اگر میشود ماجرای آن خواب وسوال را برایمان تعریف کنید؟

خانم کاشانی انگار غمش تازه شده باشد آه بی صدایی کشید و گفت : آنش خواب دیدم سر قبری نشسته ام .باران هم می آمد.روی سنگ قبر رو که نگاه کردم دیدم نوشته بود«شهید مصطفی احمدی روشن» از خواب پریدم.

آن زمان مصطفی ازم خواستگاری کرده بود،ولی هنوز عقد نکرده بودیم.بعد از ازدواج خوابم را برایش تعریف کردم. زد به خنده و شوخی. گفت: «بادمجون بم آفت نداره»

مدتها گذشت و ماجرای این خواب برایم ازیاد رفتنی نبود ولی یک بار خیلی جدی پاپی اش شدم که «کی شهید می شی مصطفی» مکث نکرد،گفت« سی سالگی».
باران می بارید شبی که خاکش می کردیم،آنروز فقط 33 سال داشت...

/ 0 نظر / 4 بازدید