«منم عمار»

در قبال هر ریزش هزاران رویش  عمار گونه دربوستان انقلاب داشته ا یم .ما عماریون هرگز اجازه نمی دهیم دشمن  با تردید زایی و ابهام زایی فضای جامعه ما را غبار آلوده کند و ماهی مقصود خود را صید کند

/ 0 نظر / 4 بازدید