ای که مرا خوانده ای راه نشانم بده

باسم الله و باذنه

عباس یعنی: تا شهادت یکه تازی

عباس یعنی: عشق، یعنی پاکبازی

عباس یعنی: با شهیدان همنوازی

عباس یعنی: یک نیستان تکنوازی

عباس یعنی: رنگ سرخ پرچم عشق

عباس یعنی: سیر در پیچ و خم عشق

جوشیدن بحر وفا، معنای عباس

لب تشنه رفتن تا خدا، معنای عباس

صدچاک رفتن تا حریم کبریایی

صدپاره گشتن در طریق آشنایی

بی دست، با شاه شهیدان دست دادن

بی سر، براه عشق و ایمان سر نهادن

بی چشم دیدن چهره رویایی یار

جاری شدن در دین دریایی یار

بی لب نهادن بجام باده عشق

بی کام نوشیدن تمام باده عشق

وقتی که دست حق از دست می رفت

تا خلوت ساقی کوثر مست می رفت

با گام های شود، آهنگ دگر زد

بر چهره شب، رنگ رخسار سحر زد

عباس یعنی: یک نیستانتک نوازی

هفتاد و دو آهنگ حق را همنوازی

یا کاشف الکرب عن وجه الحسین(ع) اکشف کربی بحق اخیک الحسین(ع)

/ 0 نظر / 4 بازدید