ارزیابی اطلاعاتی امریکا از آخرین شرایط ایران قبل از انتخابات

رهبری ایران درصدد کاستن از فشار اقتصادی بر طبقه محروم است.اقتدار رهبری در ایران در حال حاضر خارج از کنترل است و نهادهایی مانند سپاه پاسداران تاثیر قوی تری بر نتایج انتخاب مردم و همچنین رفتار روحانیون دارند.

ایران هسته ای، ارزیابی اطلاعاتی امریکا از آخرین شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایران قبل از انتخابات ریاست جمهوری و همچنین پاسخ مدیر اطلاعات ملی امریکا به یک سوال: چرا در ایران شورش نمی شود؟ را منتشر کرد.

/ 0 نظر / 4 بازدید